Kort verslag Algemene ledenvergadering 22 september 2014

Op maandag 22 september 2014 heeft de algemene ledenvergadering van de v.v. ASVB plaatsgevonden. Hieronder een kort verslag van deze vergadering.

Voorzitter Karel Dekker opent de vergadering en vraagt de leden een moment van stilte in acht te nemen voor het overlijden van dhr. A.J. Bos, dhr. H.C. van der Veen en erelid dhr. L. Opheikens.

Secretaris Bas Nijland begint dan aan een lang betoog. Eerst mag hij de notulen van de jaarvergadering 2013 voorlezen en daarna draagt hij het jaarverslag van het afgelopen seizoen voor, waarbij hij op zijn eigen wijze een leuke koppeling maakt met het al lopende seizoen.

Ook het jaarverslag van de penningmeester wordt aan de vergadering voorgelegd, echter is er geen verslag van de kascommissie simpelweg omdat deze niet aanwezig was. Dit is natuurlijk een niet welkome situatie en het is dan ook duidelijk dat er bij het volgende punt actie moet worden ondernomen. Tijdens dit punt, benoeming van de kascommissie, blijft het eerst nog relatief rustig maar al gauw bieden Jeroen Blik en Marc Jonk zich aan om deze functie op zich te nemen.

De contributie voor het komend seizoen wordt niet verhoogd. De mandaat die het bestuur heeft om de contributies jaarlijks te verhogen met de consumentenprijsindex (CPI) wordt niet ingetrokken maar het bestuur heeft gemeend (ook met in het achterhoofd de start van de SJO) deze indexering niet toe te passen. De vergadering gaat hiermee akkoord.

Bij het vaststellen van de begroting krijgt de vergadering de financiële stukken uitgereikt en geeft Karel Dekker uitleg bij de cijfers en posten. Duidelijk wordt dat we als vereniging weer uit het dal aan het kruipen zijn en we ons financieel een stuk gezonder mogen noemen. Een compliment aan alle leden, het bestuur en in het bijzonder de penningmeester. De begroting laat verder geen schokkende zaken zien, duidelijk is wel dat er binnen onze club op diverse gebieden geïnvesteerd moet worden. Hier is in de begroting rekening mee gehouden. De begroting wordt dan ook goedgekeurd door de vergadering.

Bij de bestuursverkiezing zijn de heren Arjan Kloosterman en Arnold Kuiper aftredend en herkiesbaar. Er hebben zich geen kandidaten aangemeld en beide heren worden gekozen in het bestuur.

Karel Dekker is als voorzitter aftredend en zoals tijdens de bijzonder algemene ledenvergadering van vorig jaar afgesproken ook niet herkiesbaar. Het bestuur stelt voor Johnny Houwen als voorzitter te benoemen en dit wordt unaniem aangenomen.

Karel Dekker zal de vergadering tot aan de sluiting leiden. De rondvraag levert geen bijzonderheden op en daarna draagt Karel de voorzittershamer over aan Johnny. Johnny Houwen bedankt de aanwezige leden voor hun steun en geeft daarop het woord aan Henk Jan Meijer.

Na deze woorden vraagt Johnny Houwen de vergadering bij acclamatie de heren Geert de Roo en Karel Dekker te benoemen als lid van verdienste van onze voetbalclub. Zie voor een uitgebreid verslag van deze benoeming het bericht elders op de website.

De kersverse voorzitter sluit daarna de vergadering en wenst een ieder wel thuis.

Karel Dekker overhandigt de voorzittershamer aan Johnny Houwen.

Karel Dekker overhandigt de voorzittershamer aan Johnny Houwen.


vader!, voorzitter ASVB, #declub, diversiteit, belangstellend, werk, genieten

Advertisement

Het is niet mogelijk een reactie te plaatsen.

срочный микрозайм на карту через интернет займы онлайн наличными быстрые займы онлайн